(Borland) Pascal-source til påskeberegningsprogrammet:

 

program udfyld_paaske_tabel;

 

(* Compiler-direktiver til optimering af kørselstiden: *)

 

(*$A+*)    (* Align data to word boundary        *)

(*$B-*)    (* Short-circuit boolean evaluation   *)

(*$G+*)    (* Generate 80286 code                *)

(*$Q-*)    (* Overflow checking off              *)

(*$R-*)    (* Range checking off                 *)

(*$S-*)    (* Stack overflow checking off        *)

 

const udgangspunkt  = 2014;    (* Betydning for forrige/næste år i tabel *)

 

      cyklus_aar    = 5700000; (* Påskedagene gentages efter 5,7 mio. år *)

 

      forsk_datoer  = 35;      (* Antal datoer, påsken kan falde på *)

 

type  aarstal       = record

                        forrige,

                        naeste   : longint

                      end;

 

var   aar_diff      : integer;     (* +/- i forhold til "udgangspunkt" *)

 

      paaske_tabel  : array(. 1..forsk_datoer .) of aarstal;

 

      antal         : array(. 1..forsk_datoer .) of longint;

 

      rank_fra,

      rank_til      : array(. 1..forsk_datoer .) of byte;

 

      udfyldt       : byte;

 

      aar_diff_abs,

      p, y, m, d,

      p_u, d_u, m_u : word;

 

      minus_plus_en : integer;

 

 

(* Fra min standardunit indeholdende diverse kontanter, procedurer,

   funktioner, mv.: *)

 

function dots(n : longint) : string;

         (* Omformer tallet N til en streng, idet der indsættes punktummer

            for hvert tredje ciffer (fra højre, naturligvis) *)

 

  var temp : string;

 

      i, l : byte;

 

  begin

    str(abs(n), temp);

 

    l:= length(temp);

 

    for i:= 1 to (l - 1) div 3 do insert('.', temp, l - 3 * i + 1);

 

    if n < 0 then temp:= '-' + temp;

 

    dots:= temp

  end;

 

 

function nbr_to_str(n : longint) : string;

         (* Funktion, der svarer til proceduren STR *)

 

  var temp : string;

 

  begin

    str(n, temp);

    nbr_to_str:= temp

  end;

 

 

(* Fra min kalender-unit, modificeret til at kunne behandle meget store

   årstal (LONGINT er 32 bit (svarende til fire bytes) lang med fortegn,

   dvs. kan repræsentere værdierne -2^31 til 2^31-1; sidstnævnte er lig

   godt og vel 2 mia. - helt præcis 2.147.483.647): *)

 

function skudaar(aar : longint) : boolean;

         (* Returnerer TRUE, hvis året er skudår; ellers FALSE *)

 

  (* Der ses bort fra, at år 4000 muligvis bliver ikke-skudår (for at

     gøre kalenderen mere præcis i forhold til Jordens omløbstid om

     Solen), ;-) *)

 

  begin

    skudaar:= ((aar mod   4) = 0) and

             (((aar mod 100) > 0) or

              ((aar mod 400) = 0))

  end;

 

 

function dage_i_md(md, aar : longint) : word;

         (* Returnerer antallet af dage i den aktuelle måned *)

 

  const dage_i_md_tab : array(. 1..12 .) of word

                      = (31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);

                      (* jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec *)

 

  begin

    dage_i_md:= dage_i_md_tab(. md .) + ord((md = 2) and skudaar(aar))

  end;

 

 

function dato(dagnr, aar : longint) : word;

         (* Omsætter et dagnummer til en dato. Bruges sammen med

            funktionen MAANED *)

 

  var m : longint;

 

  begin

    m:= 1;

 

    while dagnr > dage_i_md(m, aar) do begin

      dagnr:= dagnr - dage_i_md(m, aar);

      inc(m)

    end;

 

    dato:= dagnr

  end;

 

 

function maaned(dagnr, aar : longint) : word;

         (* Omsætter et dagnummer til en måned. Bruges sammen med

            funktionen DATO *)

 

  var m : word;

 

  begin

    m:= 1;

 

    while dagnr > dage_i_md(m, aar) do begin

      dagnr:= dagnr - dage_i_md(m, aar);

      inc(m)

    end;

 

    maaned:= m

  end;

 

 

function dagnummer(dato, md, aar : longint) : word;

         (* Returnerer dagens nummer i det aktuelle år (1..366 i skudår,

            1..365 i ikke-skudår) *)

 

  var m, dnr : longint;

 

  begin

    dnr:= dato;

 

    for m:= 1 to md - 1 do

      dnr:= dnr + dage_i_md(m, aar);

 

    dagnummer:= dnr

  end;

 

 

function paaske(aar : longint) : word;

         (* Returnerer dagnummer for påskedag i det aktuelle år (AAR) *)

 

  var g, c, x, z, d, e, n : longint;

 

      paaske_temp         : word;

 

  begin

    g:= (aar mod 19) + 1;

    c:= trunc(aar div 100) + 1;

    x:= trunc(3 * c div 4) - 12;

    z:= trunc((8 * c + 5) div 25) - 5;

    d:= trunc(5 * aar div 4) - x - 10;

    e:= (11 * g + 20 + z - x) mod 30;

 

    if e < 0 then e:= e + 30;

 

    if ((e = 25) and (g > 11)) or (e = 24) then inc(e);

 

    n:= 44 - e;

 

    if n < 21 then n:= n + 30;

 

    n:= n + 7 - ((d + n) mod 7);

 

    if n <= 31 then

      paaske_temp:= dagnummer(n,      3, aar)

    else

      paaske_temp:= dagnummer(n - 31, 4, aar);

 

    paaske:= paaske_temp

  end;

 

 

(* Lokale procedurer og en enkelt funktion: *)

 

procedure beregn_paaskecyklen;

 

  var   aar                  : longint;

 

        ix1, ix2,

        antal_med_samme_rank : byte;

 

        stop                 : boolean;

 

 

  begin

    for ix1:= 1 to forsk_datoer do begin     (* Påsken kan falde på disse *)

      antal    (. ix1 .):=  0;               (* datoer med IX1 = PDN,     *)

      rank_fra (. ix1 .):= forsk_datoer      (* påskedatonummeret         *)

    end;

 

    for aar:= udgangspunkt to udgangspunkt + cyklus_aar - 1 do

      inc(antal(. paaske(aar) - 31 - 28 - ord(skudaar(aar)) - 21 .));

                            (* jan. feb.  evt. 29/2     21 dage af mar. *)

                                    (* svarende til off. forårsjævndøgn *)

    for ix1:= 1 to forsk_datoer do

      for ix2:= 1 to forsk_datoer do

        if (ix1 <> ix2) and (antal(. ix2 .) <= antal(. ix1 .)) then

          dec(rank_fra(. ix1 .));

 

    for ix1:= 1 to forsk_datoer do begin

      antal_med_samme_rank:= 0;

 

      for ix2:= 1 to forsk_datoer do

        if antal(. ix1 .) = antal(. ix2 .) then inc(antal_med_samme_rank);

 

      rank_til(. ix1 .):= rank_fra(. ix1 .) + antal_med_samme_rank - 1

    end

  end;

 

 

function pdn(d, m : longint) : word;

         (* Returnerer påskedatonummeret (PDN) for datoen d/m *)

 

  begin

    if m = 3 then   (* Marts: 22/3 har PDN  1 og 31/3 har PDN 10 *)

      pdn:= d - 21

    else            (* April: 1/4 har  PDN 11 og 25/4 har PDN =  *)

      pdn:= d + 10                   (* FORSK_DATOER, se ovenfor *)

  end;

 

 

procedure initiering;

 

  var i : byte;

 

  begin

    for i:= 1 to forsk_datoer do begin

      paaske_tabel(. i .).forrige:= 0;

      paaske_tabel(. i .).naeste := 0

    end;

 

    udfyldt:= 0;

 

    aar_diff_abs:= 0

  end;

 

 

procedure udskrivning;

 

  var i : byte;

 

  begin

    (* I Calibri (Brødtekst), pitch 16: *)

 

    writeln('Fordeling af påskedag:');

 

    (* I Courier New, pitch 10,5: *)

 

    writeln;

    writeln('Denne tabel er dannet for ' + nbr_to_str(udgangspunkt) +

            ', hvor påsken falder på den ' + nbr_to_str(pdn(d_u, m_u)) +

            '. mulige dag');

    write  ('af ' + nbr_to_str(forsk_datoer) + ', d. ' +

            nbr_to_str(d_u) + '. ');

 

    if m_u = 3 then

      write('marts')

    else

      write('april');

 

    writeln('.');

    writeln;

    writeln('"Antal" angiver, hvor mange gange inden for en påskecyklus, ' +

            'som er');

    writeln(dots(cyklus_aar) + ' år, påskedatoen forekommer.');

    writeln;

    writeln;

    writeln('     dato    forrige    næste     antal         rank');

    writeln;

 

    for i:= 1 to forsk_datoer do begin

      write(i : 3, '  ');

 

      if i <= 10 then

        write(i + 21,     '.3')

      else

        write(i - 10 : 2, '.4');

 

      write(paaske_tabel(. i .).forrige : 10,

            paaske_tabel(. i .).naeste  : 10,

            dots(antal  (. i .))        : 10,

            rank_fra    (. i .)         :  9);

 

      if rank_fra(. i .) = rank_til(. i .) then

        writeln

      else

        writeln(' - ', rank_til(. i .) : 2)

    end;

 

    writeln;

    writeln('Ranks er fra hyppigst (1) til sjældnest forekommende ' +

            '(' + nbr_to_str(forsk_datoer) + ')');

    writeln;

    writeln;

 

    (* I Calibri (Brødtekst), pitch 14: *)

 

    writeln('Tilbage til websitet / ' +

            'Tilbage til profilen på denstoredanske.dk');

 

    (* På "websitet" sættes hyperlink til http://urdata.dk *)

 

    (* På "profilen på denstoredanske.dk" tilsvarende til

       http://www.denstoredanske.dk/User:Uffe_Rasmussen *)

  end;

 

 

begin           (* Hovedprogram *)

  beregn_paaskecyklen;

 

  initiering;

 

  p_u:= paaske(udgangspunkt);

 

  d_u:= dato  (p_u, udgangspunkt);

  m_u:= maaned(p_u, udgangspunkt);

 

  repeat

    inc(aar_diff_abs);

 

    for minus_plus_en:= 1 to 2 do begin

      y:= udgangspunkt + (2 * minus_plus_en - 3) * aar_diff_abs;

 

      p:= paaske(y);

 

      m:= maaned(p, y);

      d:= dato  (p, y);

 

      case minus_plus_en of

        1 : if paaske_tabel(. pdn(d, m) .).forrige = 0 then begin

              paaske_tabel(. pdn(d, m) .).forrige:= y;

              inc(udfyldt)

            end;

        2 : if paaske_tabel(. pdn(d, m) .).naeste = 0 then begin

              paaske_tabel(. pdn(d, m) .).naeste:= y;

              inc(udfyldt)

            end;

      end

    end

  until udfyldt = 2 * forsk_datoer;

 

  udskrivning

end.